Legevakten

Det skal utarbeides et ”pilotprosjekt” sammen med enhet for sosial- og ambulant akuttjeneste som innspill igangsettelse av forprosjekt for ny legevakt i Oslo, 2017.

Det skal arbeides med mottaket på legevakten med et ekstra fokus på på enheten for Sosial- og ambulant akuttjeneste. Det vil si de mest sårbare, de som er utsatt for overgrep eller har andre psykososiale problemer.

Ny storbylegevakt skal ligge på Aker Sykehus, basert på ”fotavtrykket” til ny bygning mht plassering, hovedinngang og forslag til romprogram basert på ”tomt Aker”. Arkitektens skisser fra tidligere forslag til Storbylegevakt på Ullevål og Hovedfunksjonsprogram for storbylegevakt fra Oslo kommune.

Hvordan kan arkitektoniske og designfaglige virkemidler med fokus på opplevelse av romforløp, volum, farge og lys bidra til at personer i en svært utsatt og sårbar situasjon blir ivaretatt og møtt på en god måte?

Det første møtet; ankomst, inngangsparti, beliggenhet i forhold til andre enheter, behandlingsrom, plassering av personalet osv.

Keep up with us on instagram @imkhio.no