Appell

På verdensbasis anslår Verdens Helseorganisasjon at det til enhver tid finnes over 350 millioner mennesker som har psykiske, nevrologiske, adferds- eller avhengighetslidelser. Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil ha en psykisk lidelse i løpet av livet og når det kommer til barn og unge viser forskning at mellom 15 og 20 prosent har psykiske plager, og tallet er økende. Psykiske plager og lidelser er ikke bare problemer på individnivå men det er også landets dyreste sykdomsgruppe, estimert til ca. 185 milliarder kroner per år. God eller dårlig helse er noe vi alle kan relatere oss til, og undersøkelser viser at helsen har blitt den nye overordnede verdien i samfunnet. Sykdomsdiskursen er høyaktuell og er noe alle mennesker påvirkers av, tar del i eller selv er med å påvirke.

Prosjektet har tatt form gjennom distribusjonskanalen Appell, som tilbyr sine produkter over internett. Jeg har designet noen produkter til bedriften og disse er et resultat av scenarier som belyser problemer ungdoms sliter med i dag, og som potensielt kan utvikle seg til psykiske lidelser. Skolepress, utseende og sosiale medier var problem-kategorier som kom tydelig frem i en undersøkelse jeg utførte blant ungdom ved tre ungdomskoler i tre kommuner. Dette var problemer som stemte godt overens med teorier og rapporter jeg hadde satt meg inn i før jeg gjennomførte undersøkelsen.

Hovedmålet ved produktene har vært å få oss til å tenke og reflektere over tematikken i oppgaven, og intensjonen har hele tiden vært å beskrive og utforske noen problemer fremfor å gjøre et forsøk på å løse de. Produktene sees også i lys av en kritisk designholdning inspirert av Dunne og Rabys teori om kritisk design. Denne designholdningen benytter spekulative designforslag til å utfordre forhåndsbestemte og forutinntatte oppfatninger i dagens samfunn. Mine scenarier, som kommentar på de tre problemene skolepress, utseende og sosiale medier, tar form gjennom henholdsvis en CPAP maskin (Continuous Performance Airway Pressure) , et “Gjør det selv”-kirurgisett og en informasjonsbrosjyre om sosiale medier.

Ved å ta for meg en kompleks tematikk, som til tider har vært utfordrende og uhåndgripelig, har jeg måtte stille meg selv spørsmål om hva jeg har ønskt å belyse, tilføre og utfordre ved tematikken. Jeg har brukt scenarier som verktøy for å få en bedre forståelse av nåtiden, men også som en diskusjon om hvilken fremtid vi ønsker oss, og minst like viktig, ikke ønsker oss. Prosessen mot resultatet gav meg en dypere forståelse av kompleksiteten og de mange utfordringene ved tematikken, og i tillegg hvordan dette kan formidles gjennom design. Gjennom en kritisk designholdning kan man åpne opp for diskusjon om hvordan vi lever, hvordan vi ønsker og leve og hva slags verden vi ønsker å gjøre dette i.

Keep up with us on instagram @imkhio.no