Studer på Kunsthøgskolen!

​ Studer på Kunsthøgskolen! Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største statlige utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Vi tilbyr 21 unike studieprogrammer innen fagområdene billedkunst, design, kunst og håndverk, opera, dans, teater og pedagogisk praksis. Les mer: https://khio.no/studieprogrammer/baim


Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Avdeling design kan by på eit profesjonsretta, treårig bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign.

Tittel på studieprogramBachelor i interiørarkitektur og møbeldesignStudieprogramkodeBAIMNormert studietid3 år heltidUndervisningsspråkNorskSøknadsfrist2. april 2024

Vi har ei praktisk tilnærming til undervisninga og i dei rikt utstyrte verkstadene på skulen vert det lagt vekt på eksperimentering. Vi er stolte av å vera ein del av landet sin største kunsthøgskule der samarbeid på tvers av dei ulike fagområda opnar for faglige og kritiske diskusjonar om lokale og globale samanhengar.

Vi definerer interiør som sosiale rom innan ulike kulturar og samanhengar, og møblar som objekt og gjenstandar som står i relasjon til desse. Med tanke på vår felles framtid oppmuntrar vi til kritiske undersøkingar av dei bygde omgjevnadene.

Teori og metode er godt integrert i undervisninga. Utdanninga legg vekt på entreprenørskap og samarbeid med næringslivet for på best mogleg vis måte å gjere studentane rusta til å møte arbeidslivet. Bachelorstudiet dannar grunnlag for vårt ettertrakta masterstudium i design, med spesialisering i interiørarkitektur og møbeldesign.

Bachelorstudiet i interiørarkitektur og møbeldesign har gode internasjonale nettverk og opnar for utveksling ved verdas leiande designskular.

Studieretninga har eigne prosjektsider som viser studentarbeid og prosjekt:

tudentene på interiørarkitektur og møbeldesign har jobba med prosjektet "The Livingroom". Formålet er å ha et sosialt sted hvor folk kan snakke sammen. Det er noe helt annet å snakke mens man sitter i en sofa enn ved skolebenken.

"Ospers" av Vilde Rapp Riise

Fra et prosjekt våren 2020 der studentene skal utvikle en prototype med platematerialer.

Fra avgangsutstillingen 2019. Foto: Hanna Jordan

Fra avgangsutstillingen 2019. Foto: Hanna Jordan

Verkstedene for tre og CNC inkluderer et grovverksted, et verksted med CNC-fres, og et modell- og prototypeverksted for arbeide i heltre og kryssfinerplater.

DSC06417.jpg

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i interiørarkitektur og møbeldesign er et treårig integrert studie som gir anledning til fordypning i de respektive områdene i studiets tre år. Studiet vektlegger en kunstfaglig tilnærming til utforming av rom og gjenstander som tilfredsstiller praktiske og emosjonelle behov hos mennesker i ulike situasjoner og miljøer. Studenten utvikler innsikt i faget på en analytisk og intuitiv måte gjennom både praktisk og teoretisk arbeid.

Gjennom studiet bygger studenten opp designkompetanse og kritisk refleksjon i praktisk håndtering av sammensatte prosjekter. Studenten utvikler estetiske og tekniske kunnskaper, strategiske og konseptuelle ferdigheter, samt ferdigheter i formidling. Det legges vekt på kreative prosesser som fremmer utprøving og eksperimentering i arbeid fra ide til resultat.

Den enkelte studentens faglige motivasjon, engasjement, nysgjerrighet og utholdenhet er viktig i studiet. Det forutsettes en aktiv læring i egen designfaglig utvikling som kombinerer praksis og teori.

Kunsthøgskolen har et mangfoldig design- og kunstfaglig studiemiljø som foruten design inkluderer scenekunst og visuell kunst. Skolen har et fullskala romlaboratorium og avanserte digitale og materialbaserte verksteder.

Avdeling design

Avdeling design tilbyr bachelorstudier i grafisk design og illustrasjon, interiørarkitektur og møbeldesign, samt klesdesign og kostymedesign. De tre bachelorstudiene har flere emner på tvers, både felles praktiske emner og emner av historisk, teoretisk og metodisk art. I tillegg til de tre bachelorstudiene tilbyr avdelingen et felles masterstudium i design, samt designstudier på PhD-nivå.

Studiene på avdelingen design står i en kunstfaglig kontekst og en undersøkende og kritisk tradisjon. Avdelingen har sitt historiske utgangspunkt i Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) og har en ubruttlinje tilbake til Tegneskolen av 1818.

Studiet gir/kvalifiserer til

Kandidater med bachelorgrad i interiørarkitektur og møbeldesign skal være kompetente utøvere med bred designfaglig kompetanse som skal kunne løse varierte designprosjekter. Gjennom bachelorstudiet skal studenten tilegne seg faglig kunnskap, ferdigheter og arbeidsmetodikk som kvalifiserer til arbeid i arkitektur-, interiør- og designfaglig miljø. Fullført studium kvalifiserer for opptak til masterstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo eller tilsvarende masterstudier ved andre skoler.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Ved opptak legges vekt på:

 • motivasjon for å eksperimentere, lære og reflektere over egen prosess.
 • modenhet for å oppnå uavhengighet og vilje til samarbeid.
 • nysgjerrighet og analytisk evne til det som befinner seg i og utenfor det profesjonelle feltet.
 • følsomhet for tredimensjonalitet og materialitet.
 • evne til å visualisere idéer gjennom variasjon av teknikker og uttrykk.

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglige utviklingspotensial. Opptaksprøven er todelt og kan inkludere et intervju.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten:

 • ha kunnskap om bredden og utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign, og kunne utvikle og håndtere designfaglige problemstillinger som ivaretar estetikk og funksjon, teknikk og konstruksjon.
 • ha kunnskap og holdninger til fagets teori og historie, og til fagets etiske og globale spørsmål.
 • kunne anvende design- og kunstfaglige metoder og prosesser for analyse og utvikling, sansning og tolkning i egen formgivning.
 • kunne analysere og reflektere over eget og andres faglige arbeid samt kunne overføre fagets praksis til teori.
 • kunne anvende relevante verktøy og metoder for utføring av eget arbeid, og kunne kommunisere faglig informasjon, ideer, problemstillinger og løsninger.
 • ha innsikt i tverrfaglige samarbeidsformer og yrkesetiske problemstillinger.
 • kunne planlegge og gjennomføre prosjekter under veiledning og i samarbeid med andre.
 • være bevisst egne designfaglige og kunstneriske evner og kunne kommunisere eget arbeid materielt, visuelt, muntlig og skriftlig.
 • kunne oppdatere sine kunnskaper og ferdigheter ved å kjenne til relevant utvikling tilknyttet fagområdet.

Oppbygging og gjennomføring

Progresjonen gjennom bachelorstudiet innebærer en suksessiv overgang fra øvelser innenfor enkeltstående temaområder til sammensatte problemstillinger. I tillegg økes grad av selvstudie for å gi praktisk kompetanse i prosjekthåndtering /styring og evne til å ta selvstendige valg.

Studieprogrammene på avdeling design har flere felles emner og designprosjekter.

Interiørarkitektur og møbeldesign er et integrert studium med en fordypning i studiets 2. og 3. år. Emnestrukturen består av både obligatiorisk og valgbare emner. I 2. og 3. studieår velger studentene hva de vil fordype seg i. Valgene foretas på slutten av 1. og 2. studieår i dialog med faglærer.

Studiet er organisert i emner hvor temaer behandles gjennom undersøkende og praktisk utprøving.

Teoretiske fag knyttes til erfaringene studentene tilegner seg i emnene. Konseptuelle, innovative, sosiale og semantiske sider ved faget vektlegges og utprøves. Forståelse for konstruktive prinsipper og praktisering av disse inngår i studiet. Emnene legges opp med progresjon fra enkle til komplekse og spesialiserte problemstillinger og graden av selvstendig arbeid øker i løpet av studiet.

Tilhørende fagområder integreres i emnene. Designfaglig teori, metode og enkelte emner er felles for alle studieretningene.

1. studieår
I emnene behandles grunnleggende øvelser innenfor interiørarkitektur og møbeldesign ved eksperimentering og utprøving av romdannende prinsipper og konstruksjon i full skala og i modell.

2. og 3. studieår
Emnene inneholder økende kompleksitet innenfor de to fagområdene. Emnene kan inneholde realistiske prosjekter som veksler eller kombineres med prosjekter av mer utforskende og abstrakt karakter. Studentene tilegner seg fagtekniske ferdigheter og kompetanse gjennom temabaserte oppgavestillinger. Studentene arbeider mer komplekst med større problemstillinger og kan velge fordypning i valgbare emner og i avsluttende oppgave.

Studiet er et fulltidsstudium og består totalt av 180 studiepoeng. Bestått 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Noen emner kan ha mye lærerstyrt undervisning mens andre emner legger opp til utstrakt selvstendig arbeid/selvstudium.


Keep up with us on instagram @imkhio.no